XII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY - WYCIĄG Z REGULAMINU

1.Klient będący Przedsiębiorca Indywidualnym, który zawarł Umowę sprzedaży może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podania przyczyny.

2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się dla Umowy sprzedaży w wykonaniu której Przedsiębiorca wydaje towar od objęcia towaru w posiadanie przez Przedsiębiorcę Indywidualnego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części, dla pozostałych umów – od dnia ich zawarcia.

3. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez kupującego weszła w posiadanie ostatniej rzeczy.

4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia ( na przykład złożonego na piśmie przesłanym poczta lub pocztą elektroniczną na adres Sprzedawcy

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby kupujący wysłał informację dotyczącą skorzystania z przysługującego mu prawa przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

7. Jeśli Przedsiębiorca Indywidualny złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

8. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane przez niego płatności w tym koszty dostarczenia rzeczy do Kupującego, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia rzeczy, innego niż najtańszy stosowany przez Sprzedawcę sposób dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dnie od dnia otrzymania z powrotem towaru, lub dostarczenia przez Przedsiębiorca Indywidualnego dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Przedsiębiorca Indywidualny chyba, że Przedsiębiorca Indywidualny wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami

10. W wypadku odstąpienia Klient będący Przedsiębiorcą Indywidualnym ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

11. Przedsiębiorca Indywidualny ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

12. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Przedsiębiorcą Indywidualnym w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta albo Przedsiębiorcy Indywidualnego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

13. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Przedsiębiorcą Indywidualnym w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

14. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Przedsiębiorcą Indywidualnym w odniesieniu do umów o świadczenie Usługi dodatkowej, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta będącego Przedsiębiorcą Indywidualnym, który został poinformowany, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy

15. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Przedsiębiorcą Indywidualnym także w odniesieniu do umów:

1) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

3) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

4) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5) zawartej w drodze aukcji publicznej;

6) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Formularz odstąpienia od umowy