IX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE - prosimy zapoznać się z regulaminem.

1. Reklamacje produktu:

1) zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Klienta zostaje wyłączona.

( nie dotyczy Przedsiębiorcy indywidualnego zawierającego w ramach sklepu ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego) .

2) W przypadku Klienta będącego Przedsiębiorcą indywidualnym Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

3)Jeżeli Towar ma wadę, Klient będący Przedsiębiorcą indywidualnym może:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów.

4)Koszty reklamacyjne ( naprawy lub wymiany) pokrywa Sprzedawca, w szczególności koszt dostarczenia reklamowanego towaru do Sprzedawcy jak i ponownego odesłania go do Klienta.

5)Wszelkie reklamacje związane z towarem lub realizacją Umowy sprzedaży Klient będący Przedsiębiorcą indywidualnym może składać w dowolnej formie. Preferujemy formę pisemną, gdzie pismo reklamacyjne może być wysłane na adres Sprzedawcy, bądź w formie elektronicznej na adres mailowy naszebiuro@equadent.pl.

6) Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji towaru lub reklamacji związanej z realizacja umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego:

1) Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej naszebiuro(małpka) equadent.pl lub też pisemnie na adres: Equadent Sp.z o.o. z siedzibą w Koninie, ul. PCK 12, 62-500 Konin,

2) Składając reklamację należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

3) Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia następnego po otrzymaniu przesyłki reklamacyjnej.

4) Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Usługobiorcę adres, chyba że Usługobiorca poda inny sposób.

3.Reklamacje związane z niezgodnością otrzymanego towaru z fakturą sprzedaży lub jego uszkodzeń należy zgłosić Sprzedawcy w terminie 4 dni od otrzymania przesyłki.

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialnoci za montazakupionego towaru dokonany przez Klienta lub na zlecenie Klienta.

5. Zamieszczone na stronie zdjęcia Produktów mogą odbiegać kolorystycznie od rzeczywistych kolorów Produktów ze względu na różną konfigurację sprzętu komputerowego Kupujących. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Kupującego mogą powodować błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o Produkcie (np. kolorów). Reklamacja złożona na tej podstawie przez Kupującego może nie zostać uznana przez Sprzedawcę.

6. W przypadku produktów objętych gwarancją producenta Klient może złożyć reklamację gwarancyjną za pośrednictwem Sprzedawcy, bądź bezpośrednio u Gwaranta.

7. W procedurze reklamacyjnej Kupujący mogą korzystać z uprawnień wynikających z udzielonej przez producenta Produktu gwarancji jakości na warunkach określonych przez producenta. Uszkodzenia mechaniczne i wynikające z nienależytego użytkowania produktu nie podlegają naprawom gwarancyjnym.

8. W przypadku złożenia reklamacji produktu objętego gwarancją za pośrednictwem Sprzedawcy koszty wysyłki i odbioru reklamowanego towaru pokrywa w całości Reklamujący. W tym celu należy odesłać reklamowany produkt w oryginalnym opakowaniu, wypełnić formularz reklamacyjny oraz załączyć kopie faktury VAT urządzenia , jeżeli jest ono na gwarancji, z zastrzeżeniem postanowień pkt IX. 1. 2)

9. O ewentualnych kosztach naprawy przez autoryzowany Serwis Klient zostanie także powiadomiony telefonicznie.

X. REKLAMACJA PRODUKTU USZKODZONEGO PODCZAS TRANSPORTU / USZKODZENIE OPAKOWANIA

1. Każda przesyłka jest solidnie i profesjonalnie zabezpieczona. Firma kurierska odbierając paczkę od nadawcy jednocześnie potwierdza, że przesyłka jest w dobrym stanie i jest nieuszkodzona.

2. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

3. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

4. Każda paczka jest ubezpieczona (przez firmę kurierską), zatem konieczne jest poprawne spisanie przez Klienta protokołu szkody w obecności kuriera i prosimy poinformować o zaistniałej sytuacji niezwłocznie Sprzedawcę.

5. Karton, koperta, ofoliowanie, taśmy firmowe z zewnątrz zabezpieczające przed ingerencją w przesyłkę muszą być nienaruszone.

6. Przy odbiorze przesyłki należy zwrócić uwagę na karton, czy nie ma np. na narożnikach harmonijki, czy nie został przedziurawiony, czy nie ma niepokojących wgłębień, dziur, czy np. sprzęt umieszczony wewnątrz opakowania zewnętrznego nie wydaje niepokojących odgłosów jak latające w środku szkło.

7. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania paczki należy odmówić przyjęcia paczki, wypełnić odpowiedni formularz dostępny u kuriera i w jego obecności, poinformować niezwłocznie o tym fakcie Sprzedawcę.

8. Jeżeli istnieją wątpliwości co do stanu towaru, należy spisać protokół szkodowy (odpowiednie formularze ma kurier), i koniecznie zapisać uwagi na liście przewozowym (na kopii i oryginale, poświadczone przez obie strony - klienta i pracownika firmy kurierskiej. Brak wiążącego protokołu szkody (czyli spisanego przy odbiorze przesyłki, potwierdzonego przez świadka, jakim staje się pracownik firmy kurierskiej) może skutkować odrzuceniem zgłoszenia reklamacji uszkodzenia/ubytku w transporcie.

9. Sprzęt może znajdować się w opakowaniu zastępczym. Proszę sprawdzić zawartość pudełek przed składaniem reklamacji.

10. W przypadku dokumentów papierowych dokument sprzedaży (paragon, faktura) może znajdować się razem z listem przewozowym na zewnątrz przesyłki, bądź w środku przesyłki.

11. Telefon kontaktowy do Sprzedawcy znajduje się na fakturach, naklejkach, taśmach na opakowaniu  zewnętrznym.

Formularz reklamacyjny