IX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE - wyciąg z regulaminu.

1. Reklamacje produktu:

1) zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Klienta zostaje wyłączona.

2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego:

1) Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej naszebiuro(małpka) equadent.pl lub też pisemnie na adres: Equadent Sp.z o.o. z siedzibą w Koninie, ul. PCK 12, 62-500 Konin,

2) Składając reklamację należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

3) Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych liczonej od dnia następnego po otrzymaniu przesyłki reklamacyjnej.

4) Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Usługobiorcę adres, chyba że Usługobiorca poda inny sposób.

3.Reklamacje związane z niezgodnością otrzymanego towaru z fakturą sprzedaży lub jego uszkodzeń należy zgłosić Sprzedawcy w terminie 4 dni od otrzymania przesyłki.

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialnoci za montazakupionego towaru dokonany przez Klienta lub na zlecenie Klienta.

5. Zamieszczone na stronie zdjęcia Produktów mogą odbiegać kolorystycznie od rzeczywistych kolorów Produktów ze względu na różną konfigurację sprzętu komputerowego Kupujących. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Kupującego mogą powodować błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o Produkcie (np. kolorów). Reklamacja złożona na tej podstawie przez Kupującego może nie zostać uznana przez Sprzedawcę.

6. W przypadku produktów objętych gwarancją producenta Klient może złożyć reklamację gwarancyjną za pośrednictwem Sprzedawcy, bądź bezpośrednio u Gwaranta.

7. W procedurze reklamacyjnej Kupujący mogą korzystać z uprawnień wynikających z udzielonej przez producenta Produktu gwarancji jakości na warunkach określonych przez producenta. Uszkodzenia mechaniczne i wynikające z nienależytego użytkowania produktu nie podlegają naprawom gwarancyjnym.

8. W przypadku złożenia reklamacji produktu objętego gwarancją za pośrednictwem Sprzedawcy koszty wysyłki i odbioru reklamowanego towaru pokrywa w całości Reklamujący. W tym celu należy odesłać reklamowany produkt w oryginalnym opakowaniu, wypełnić formularz reklamacyjny oraz załączyć kopie faktury VAT urządzenia, jeżeli jest ono na gwarancji.

9. O ewentualnych kosztach naprawy przez autoryzowany Serwis Klient zostanie także powiadomiony telefonicznie.

Formularz reklamacyjny