Sprzedaż prowadzona jest wyłącznie dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą m.in. w zakresie praktyki stomatologicznej lub pomocniczej działalności dentystycznej, lekarskiej, kosmetycznej, kosmetologicznej i zawodów pokrewnych (fryzjer, higienistka) oraz aptek i tylko do nich skierowane są zaproszenia do zawierania umów za pośrednictwem Sklepu Internetowego.


REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

EQUADENT Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 2. DEFINICJE

 3. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 4. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 5. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 6. KODY/KUPONY RABATOWE

 7. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

 8. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY

 9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 10. REKLAMACJA PRODUKTU USZKODZONEGO PODCZAS TRANSPORTU / USZKODZENIE OPAKOWANIA

 11. ROZWIĄZYWANIE UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTROCZNINĄ

 12. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 13. POSTANOWIENIA DODATKOWE

 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.equadent.pl prowadzony jest przez:

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Equadent z siedzibą w Koninie przy ul. PCK 12, 62-500 Konin, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000332307.

Kapitał zakładowy Spółki 5.000 PLN; NIP: 6652909656; REGON: 301136270;

adres poczty elektronicznej: naszebiuro(małpka)equadent.pl,

numery telefonów kontaktowych: (+48) 63 244 55 77, (+ 48) 504 036 768, ( + 48) 535 455 415

2. Sąd Rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;

3.Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów na odległość z przedsiębiorcami, prowadzącymi działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz przedsiębiorcami prowadzącymi aktywną praktykę lekarską poza granicami Polski.

4. Zakupy w sklepie Internetowym dostępne są wyłącznie dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie praktyki stomatologicznej lub pomocniczej działalności dentystycznej, lekarskiej, kosmetycznej, kosmetologicznej i zawodów pokrewnych (fryzjer, higienistka) oraz aptek i tylko do nich skierowane są zaproszenia do zawierania umów za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

5. Przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą rozumie się przedsiębiorcę, który posiada status „aktywny” ( tzn. nie ma zawieszonej działalności gospodarczej) i posiadającego aktywny numer NIP.

6. W przypadku utraty statusu przedsiębiorcy oraz w okresie zawieszenia działalności gospodarczej Klient nie jest uprawniony do dokonywania zakupów w Sklepie, w związku z tym zobowiązany jest do nie składania Zamówień w tym okresie i poinformowania Sprzedającego o zaistnieniu wskazanej okoliczności. W przypadku utraty statusu przedsiębiorcy Zamawiający powinien niezwłocznie wyrejestrować się ze Sklepu.

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany cen towarów znajdujcych siw ofercie, wycofywania towarów z oferty, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania w kadym czasie bez podania powodu akcji promocyjnych na stronach Sklepu jak równiewprowadzania w akcjach promocyjnych zmian.

8. W niektórych przypadkach Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia poza granice Polski, jeżeli zawarte przez niego umowy dystrybucyjne nie pozwalają na sprzedaż produktów poza granicami kraju. W takim przypadku Sprzedawca poinformuje Klienta o dostępnych możliwościach nabycia produktów.

9. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane na stronie internetowej informacje, w tym zdjęcia produktów, nie zawierają błędów. Okoliczności te nie mogą być podstawą do dochodzenia roszczeń wobec Sprzedawcy. Uchybienia i błędy są korygowane niezwłocznie po powzięciu przez Sklep takich informacji.

W celu potwierdzenia poszczególnych informacji znajdujących się na stronie internetowej, należy skontaktować się ze Sklepem.

II. DEFINCJE

Definicje użyte w Regulaminie oznaczają:

REGULAMIN – niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług udostępnianych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu www.equadent.pl na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną.

Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ).

SERWIS - platforma elektroniczna funkcjonująca pod adresem www.equadent.pl umożliwiająca dokonywanie transakcji za pomocą sieci Internet.

KLIENT/USŁUGOBIORCA – przedsiębiorca w rozumieniu Artykułu 43[1] kodeksu cywilnego, prowadzący działalność w zakresie opisanym w Rozdziale I pkt. 3 -4 Regulaminu na terenie Unii Europejskiej , niezależnie od formy wykonywanej działalności gospodarczej (osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną) który zaakceptował niniejszy Regulamin, zawarł lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

PRZEDSIĘBIORCA INDYWIDUALNY – osoba fizyczna zawierającą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

SPRZEDAWCA /USŁUGODAWCA – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Equadent z siedzibą w Koninie przy ul. PCK 12, 62-500 Konin wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000332307,

KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

HASŁO KUPUJĄCEGO – ciąg znaków składających się z cyfr, liczb lub znaków specjalnych wybranych przez Klienta w procesie rejestracji Konta, a służący autoryzacji w procesie logowania na Konto.

PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane telefonicznie, za pomocą e-maila bądź za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

KOSZYK – usługa udostępniana każdemu Klientowi, który korzysta ze Sklepu Internetowego, polegająca na umożliwieniu mu złożenia Zamówienia jednego lub kilku Produktów, wpisania kodów rabatowych umożliwiających obniżenie ceny wybranych produktów, wyświetlenia podsumowania Ceny poszczególnych Produktów i wszystkich Produktów łącznie (w tym ew. kosztów wysyłki), wyświetlenia przewidywanego terminu dostawy Produktów.

DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży zostaje zawarta po wystawieniu faktury VAT wystawianej na podstawie zamówienia złożonego za pośrednictwem strony internetowej, telefonicznie lub e-mailowo.

PRZERWA TECHNICZNA – przerwa w korzystaniu z Usług spowodowana pracami technicznymi, niezbędnymi do zapewnienia prawidłowego korzystania z Usług.

USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.

KOD RABATOWY/KUPON RABATOWY- elektroniczny kod rabatowy w postaci kodu alfanumerycznego, uprawniający Klienta do jego realizacji w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedawcę, w postaci zniżki procentowej naliczanej od wartości zamówienia objętych systemem rabatowym wybranych produktów ( bez kosztów przesyłki )

KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 2019, poz. 1145 ze zm.).

DANE OSOBOWE - dane dotyczące rzeczowych lub osobistych powiązań określonej lub możliwej do określenia osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. Należą do nich imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; numer identyfikacji podatkowej (NIP); adres siedziby (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miasto), jednocześnie są to wszystkie niezbędne dane, które użytkownik podaje podczas rejestracji i tworzenia konta Klienta. Ich podanie jest dobrowolne, lecz konieczne do spełnienia świadczenia, wobec tego ich nie podanie skutkuje odmową przystąpienia do realizacji i zawarcia umowy.

NEWSLETTER - typ elektronicznej informacji handlowej i marketingowej wysyłany poprzez pocztę elektroniczną Sprzedawcy, zawierający informacje o towarach i promocjach w Sklepie Internetowym.

GWARANT- podmiot udzielający gwarancji w ramach oświadczenia gwarancyjnego. Długość okresu gwarancyjnego udzielanego przez Gwaranta może być dłuższa niż wynikająca z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

III. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.  Złożenie zamówienia lub podanie danych w trakcie rejestracji w sklepie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Equadent Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie przy ul. PCK 12, 62-500 Konin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000332307.

3. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności oraz Informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do świadczenia Usług Elektronicznych w ramach Sklepu Internetowego lub zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów.

4. Klientowi przysługują następujące uprawnienia:

1) prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

2) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

3) prawo do przenoszenia danych,

4) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Usługobiorca uprzednio taką zgodę wyraził,

5) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

W celu realizacji uprawnień wskazanych powyżej, należy przesłać stosowną wiadomość pocztą elektroniczną na adres poczt elektronicznej: naszebiuro(małpka)equadent.pl albo pisemnie na adres korespondencyjny Administratora danych.

5. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

6. Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych ( RODO ) zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora nie dotyczą przedsiębiorców, którzy posiadają osobowość prawną. 

IV. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM


1.  W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne:

1) Konto,

2) Formularz Zamówienia,

3) Newsletter,

2.  Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po rejestracji użytkownika na www.equadent.pl po podaniu loginu i hasła z potwierdzeniem chęci założenia konta. 

3. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieokreślony.

4. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: naszebiuro(małpka)equadent.pl lub też pisemnie na adres: Equadent Sp.z o.o. ul. PCK 12 , 62-500 Konin.

5. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem zalogowania i  dodania przez Klienta pierwszego produktu do wirtualnego koszyka (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego).

6. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta:

a) Numeru NIP,

b)imię i nazwisko/nazwa firmy/forma organizacyjna prowadzonej działalności gospodarczej,

c) adres siedziby (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj),

d) adres poczty elektronicznej,

e) numer telefonu kontaktowego oraz

f) danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, w razie dostępności rodzaj, kolor i rozmiar Produktu,

g) miejsce i sposób dostawy Produktu/ów,

h) sposób płatności.

7.Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie.

8. Newsletter jest usługą elektroniczną, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom otrzymywanie od Sprzedawcy informacji w szczególności o Produktach, Sklepie Internetowym, w tym nowościach i promocjach, na podany przez Klienta adres e-mail lub numer telefonu, za wyraźną zgodą Klienta.

9. Usługa elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie.

10. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

1) komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do Internetu;

2) dostęp do poczty elektronicznej;

3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej Microsoft Edge w wersji 79 lub wyższej , Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej;

4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768;

5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

11. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

12. Podczas rejestracji i zakładania Konta domyślnie zaznaczona jest Ikona „ Chcę otrzymywać newsletter „.

13. Klient może nie wyrazić chęci otrzymywania Newslettera, poprzez odznaczenie ikony – „Chcę otrzymywać Newsletter.” W przypadku jej nie odznaczenia w/w Newsletter będzie wysyłany na podany podczas rejestracji adres e-mail lub numer telefonu.


V. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. 

3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia, o ile w opisie produktu Sprzedawca wyraźnie nie zastrzegł, że przed złożeniem zamówienia należy telefonicznie potwierdzić ostateczną cenę produktu, lub że ostateczna cena produktu uzależniona jest od aktualnego kursu walut obcych.

4. W stosunkach pomidzy Klientem a Sprzedawcą nie stosuje siprzepisów art. 66 (1) § 2 - § 3 Kodeksu cywilnego. ( nie dotyczy Przedsiębiorcy indywidualnego zawierającego w ramach sklepu ze Sprzedawca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarcza, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego.)

5. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia jest informacją dla Klienta, że jego oferta zawarcia umowy dotarła do Sprzedawcy.

6. Po złożeniu przez Klienta Zamówienia, Sprzedawca może bez podania przyczyny anulować je w części lub w całości.

7. W przypadku Klienta będącego Przedsiębiorcą indywidualnym zawierającego w ramach sklepu ze Sprzedawca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarcza, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, anulując zamówienie Sprzedawca wskazuje przyczynę anulowania zamówienia.

8. W przypadku anulowania zamówienia, które zostało już opłacone - Sprzedawca zobowiązuje się do zwrócenia całości wpłaconej przez Klienta kwoty niezwłocznie, nie późnej jednak niż w terminie 14 dni od zaksięgowania wpłaty na rachunku Sprzedawcy.  

8. W przypadku anulowania części zamówienia Klient zostanie poinformowany telefonicznie o dokonanych zmianach w jego zamówieniu. Strony telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej bądź portali społecznościowych ustalą zasady realizacji pozostałej części zamówienia.

9.Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje w momencie wystawienia faktury VAT na podstawie złożonego przez Klienta i potwierzonego przez Sprzedawcę Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w sklepie internetowym, bądź na podstawie zamówień telefonicznych lub e-mailowych.

10. Zamówienia obejmujce towary o rónym czasie realizacji, realizowane spo skompletowaniu całoci zamówienia tzn. po dostarczeniu do Sprzedawcy ostatniego zamawianego towaru, chyba, e inny sposób dostawy zostanie uzgodniona przez Klienta ze Sprzedawcą w sposób indywidualny.

11. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez:

1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego,

2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail,

3) przesłanie dowodu zakupu i specyfikacji zawartej Umowy Sprzedaży.

12. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

13. Zawierając umowę za pośrednictwem Sklepu internetowego Klient wyraża zgodę, aby Sprzedawca wystawił mu elektroniczną fakturę w rozumieniu art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

14. Zgoda na udostępnienie faktur w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktur w formie papierowej. Jednakże akceptacja Klienta na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej nie wyłącza prawa Sklepu do wystawiania i przesyłania faktur w wersji papierowej. W razie sprzeciwu Klienta wyrażonego w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty internetowej Sklep przekaże Klientowi fakturę w wersji papierowej.

VI. KODY/KUPONY RABATOWE

1. Kod/kupon rabatowy może zostać wykorzystany w przypadku posiadania konta Klienta w Sklepie, czyli po zalogowaniu się lub rejestracji takiego konta w Sklepie. 

2. Podczas składania zamówienia Klient może skorzystać z posiadanych kodów/kuponów rabatowych poprzez wprowadzenie kodu alfanumerycznego z posiadanego kodu w odpowiednim polu formularza zamówienia.

3.Wpisanie Kodu/kuponu rabatowego spowoduje obniżenie wartości zamawianych wybranych towarów o wartość procentową przekazanego Klientowi Kodu/kuponu rabatowego ( bez kosztów przesyłki)

4.Kod /kupon rabatowy można wykorzystać wyłącznie przy zakupie towarów nieobjętych innymi promocjami. 

5. Kod/Kupon rabatowy nie może być wykorzystany w już zrealizowanych zamówieniach i nie podlega wymianie na gotówkę.

6. Przy jednym zamówieniu może być wykorzystany tylko jeden kod/kupon rabatowy.

7. Kod/kupon rabatowy nie może być łączony z innymi bonami rabatowymi.

8.W przypadku anulowania zamówienia podczas którego wykorzystano kod/kupon rabatowy kod/kupon rabatowy wygasa.

9.Realizacja kodu/kuponu rabatowego nie jest jednoznaczna z zakupem produktu.

10.Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji kodu/kuponu rabatowego w przypadku upływu jego terminu ważności.

11.Kod/kupon rabatowy wygasa wraz z upływem jego terminu ważności.

VII. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

1) płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki,

2) płatność gotówką w przypadku samodzielnego odbioru towaru z magazynu Sprzedawcy, bądź podczas tragów i konferencji

3) płatność systemem BLIK - zadzwoń do nas, podaj nam kod BLIK a my zrealizujemy Twoją płatność błyskawicznie

4) płatność kartą płatniczą przez telefon - limit płatności to 1000zł za płatność jednorazową, płatności można łączyć ze sobą,

5) płatność poprzez system płatności elektronicznych dostępny w Sklepie internetowym,

6) płatność przelewem z odroczonym terminem płatności ( dostępna tylko przy zamówieniach telefonicznych dla stałych klientów realizujących wcześniejsze płatności w całości i terminowo)

7) Przedpłata na rachunek bankowy: ALIOR Bank S.A. nr 55 2490 0005 0000 4520 1638 2329

2. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą są realizowane za pośrednictwem następujących serwisów:

1) Eservice - Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jana Olbrachta 94, 01-102 Warszawa, wpisana do KRS pod numerem: 0000490970;  NIP: 1181477610; REGON: 016107240, http://www.eservice.com.pl/

2) Dotpay – Spółka Akcyjna pod firmą Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, wpisana KRS pod numerem: 0000296790, NIP 6342661860, REGON 240770255. http://www.dotpay.pl/

3) First Data Polska S.A., z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa, wpisana do KRS pod numerem 0000061293 http://www.polcard.pl/

4) Firma PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu


3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

VIII. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY

1.Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Unii Europejskiej, przy czym koszt dostawy zamówień wysyłanych poza granice Polski ustalany jest indywidualnie.

2. Dostawa Produktu do Klienta jest płatna, chyba, że ustalona pomiędzy stronami Umowa Kupna- Sprzedaży stanowi inaczej.

3. Opłata za przesyłkzalena jest od cennika firmy kurierskiej, a w szczególnoci od wagi oraz objtoci zakupionego towaru i wybranej formy płatnoci.

4.Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) pozostają do wglądu na stronie Sklepu Internetowego w zakładce Regulamin oraz są podawane w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

5. Zamówienia, których wartość przekracza kwotę 450 zł ( brutto) są zwolnione z opłaty za przesyłkę (nie dotyczy towarów wielkogabarytowych których koszty transport Sprzedawca ustala telefonicznie z Klientem ). Powyższe nie dotyczy zamówień wysyłanych poza granice Polski.


6.Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

1)   wysyłka za pośrednictwem firm kurierskich: DHL, DPD, FEDEX, UPS, POCZTA POLSKA, GLS,DB SCHENKER,.

Czas dostawy wynosi zwykle do 3 dni ( w dni robocze ).

Poniżej prezentujemy orientacyjne ceny przesyłek w zależności od wagi (ceny brutto):

Waga przesyłki do 30 kg - koszt 20 zł

Waga przesyłki za pobraniem do 30kg - koszt 22 zł

W przypadku wyższych cen za przesyłkę Sprzedawca poinformuje Klienta o cenie przesyłki i wyśle towar po uzyskaniu akceptacji cen przesyłki przez Kupującego .


2)  Odbiór osobisty dostępny po wcześniejszym kontakcie pod adresem: ul. PCK 12, 62- 500 Konin – w dni robocze, w godzinach od 09:00 do 18:00.

7.  Zamówienia specjalne - termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 30 dni roboczych, chyba, że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. Termin dostawy niektórych artykułów może być dłuższy niż 30 dni roboczych, jednak realizacja i termin dostawy zamówienia jest ustalany w tych przypadkach indywidualnie na etapie składania zamówienia i/bądź jego potwierdzenia.

8. Powyższe terminy dostawy nie dotyczą realizacji Zamówień Towarów produkowanych lub sprowadzanych na specjalne zamówienie Klienta, jak również zamówień Towaru, którego Sprzedający nie ma w chwili składania Zamówienia przez Klienta na stanie. O zaistnieniu takich okoliczności, Sprzedający zawiadomi Klienta. Strony uzgodnią indywidualnie termin, koszt dostawy i miejsce odbioru lub dostawy.

9. W przypadku trudności z realizacją Zamówienia złożonego przez Klienta termin dostawy może ulec wydłużeniu, za co Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. 

10.Termin realizacji zamówienia biegnie od następnego dnia roboczego po dniu potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji.

11. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu za granicą:

1) wysyłka za pośrednictwem firm kurierskich DHL, FEDEX GLS, DPD, UPS, DB Schenker. Za granicę tylko: DPD, GLS, DB Schenker (niektóre przesyłki wielkogabarytowe).

12.W przypadku złożenia zamówienia internetowego lub telefonicznego z zagranicy, stawki przesyłek będą inne niż opisane w formularzu zamówienia.

13. W celu dokonania płatności wliczając koszty przesyłki zagranicznej skontaktujemy się z Państwem. Koszt przesyłki zagranicznej zależy od wielkości oraz ciężaru przesyłki i dla każdego Kraju musi być ustalony indywidualnie.

14. Koszty przesyłki zagranicznej zawsze pokrywa w całości Klient, niezależnie od wartości zamówienia. Wysyłka zamówionego towaru za granicę odbywa się po opłaceniu faktury VAT.


IX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje produktu:

1) zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Klienta zostaje wyłączona ( nie dotyczy Przedsiębiorcy indywidualnego zawierającego w ramach sklepu ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego) .

2) W przypadku Klienta będącego Przedsiębiorcą indywidualnym Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

3)Jeżeli Towar ma wadę, Klient będący Przedsiębiorcą indywidualnym może:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów.

4)Koszty reklamacyjne ( naprawy lub wymiany) pokrywa Sprzedawca, w szczególności koszt dostarczenia reklamowanego towaru do Sprzedawcy jak i ponownego odesłania go do Klienta.

5)Wszelkie reklamacje związane z towarem lub realizacją Umowy sprzedaży Klient będący Przedsiębiorcą indywidualnym może składać w dowolnej formie. Preferujemy formę pisemną, gdzie pismo reklamacyjne może być wysłane na adres Sprzedawcy, bądź w formie elektronicznej na adres mailowy naszebiuro@equadent.pl.

6) Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji towaru lub reklamacji związanej z realizacja umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego:

1) Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej naszebiuro(małpka) equadent.pl lub też pisemnie na adres: Equadent Sp.z o.o. z siedzibą w Koninie, ul. PCK 12, 62-500 Konin,

2) Składając reklamację należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

3) Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia następnego po otrzymaniu przesyłki reklamacyjnej.

4) Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Usługobiorcę adres, chyba że Usługobiorca poda inny sposób.

3.Reklamacje związane z niezgodnością otrzymanego towaru z fakturą sprzedaży lub jego uszkodzeń należy zgłosić Sprzedawcy w terminie 4 dni od otrzymania przesyłki.

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialnoci za montazakupionego towaru dokonany przez Klienta lub na zlecenie Klienta.

5. Zamieszczone na stronie zdjęcia Produktów mogą odbiegać kolorystycznie od rzeczywistych kolorów Produktów ze względu na różną konfigurację sprzętu komputerowego Kupujących. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Kupującego mogą powodować błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o Produkcie (np. kolorów). Reklamacja złożona na tej podstawie przez Kupującego może nie zostać uznana przez Sprzedawcę.

6. W przypadku produktów objętych gwarancją producenta Klient może złożyć reklamację gwarancyjną za pośrednictwem Sprzedawcy, bądź bezpośrednio u Gwaranta.

7. W procedurze reklamacyjnej Kupujący mogą korzystać z uprawnień wynikających z udzielonej przez producenta Produktu gwarancji jakości na warunkach określonych przez producenta. Uszkodzenia mechaniczne i wynikające z nienależytego użytkowania produktu nie podlegają naprawom gwarancyjnym.

8. W przypadku złożenia reklamacji produktu objętego gwarancją za pośrednictwem Sprzedawcy koszty wysyłki i odbioru reklamowanego towaru pokrywa w całości Reklamujący. W tym celu należy odesłać reklamowany produkt w oryginalnym opakowaniu, wypełnić formularz reklamacyjny oraz załączyć kopie faktury VAT urządzenia , jeżeli jest ono na gwarancji, z zastrzeżeniem postanowień pkt IX. 1. 2)

9. O ewentualnych kosztach naprawy przez autoryzowany Serwis Klient zostanie także powiadomiony telefonicznie.

X. REKLAMACJA PRODUKTU USZKODZONEGO PODCZAS TRANSPORTU / USZKODZENIE OPAKOWANIA


1. Każda przesyłka jest solidnie i profesjonalnie zabezpieczona. Firma kurierska odbierając paczkę od nadawcy jednocześnie potwierdza, że przesyłka jest w dobrym stanie i jest nieuszkodzona.

2. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

3. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

4. Każda paczka jest ubezpieczona (przez firmę kurierską), zatem konieczne jest poprawne spisanie przez Klienta protokołu szkody w obecności kuriera i prosimy poinformować o zaistniałej sytuacji niezwłocznie Sprzedawcę.

5. Karton, koperta, ofoliowanie, taśmy firmowe z zewnątrz zabezpieczające przed ingerencją w przesyłkę muszą być nienaruszone.

6. Przy odbiorze przesyłki należy zwrócić uwagę na karton, czy nie ma np. na narożnikach harmonijki, czy nie został przedziurawiony, czy nie ma niepokojących wgłębień, dziur, czy np. sprzęt umieszczony wewnątrz opakowania zewnętrznego nie wydaje niepokojących odgłosów jak latające w środku szkło.

7. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania paczki należy odmówić przyjęcia paczki, wypełnić odpowiedni formularz dostępny u kuriera i w jego obecności, poinformować niezwłocznie o tym fakcie Sprzedawcę.


8. Jeżeli istnieją wątpliwości co do stanu towaru, należy spisać protokół szkodowy (odpowiednie formularze ma kurier), i koniecznie zapisać uwagi na liście przewozowym (na kopii i oryginale, poświadczone przez obie strony - klienta i pracownika firmy kurierskiej. Brak wiążącego protokołu szkody (czyli spisanego przy odbiorze przesyłki, potwierdzonego przez świadka, jakim staje się pracownik firmy kurierskiej) może skutkować odrzuceniem zgłoszenia reklamacji uszkodzenia/ubytku w transporcie.

9. Sprzęt może znajdować się w opakowaniu zastępczym. Proszę sprawdzić zawartość pudełek przed składaniem reklamacji.

10. W przypadku dokumentów papierowych dokument sprzedaży (paragon, faktura) może znajdować się razem z listem przewozowym na zewnątrz przesyłki, bądź w środku przesyłki.

11. Telefon kontaktowy do Sprzedawcy znajduje się na fakturach, naklejkach, taśmach na opakowaniu  zewnętrznym.

XI. ROZWIĄZYWANIE UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, w każdym czasie, na mocy porozumienia Stron.

2. Klient może żądać rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną bez wskazania przyczyn za 7 - dniowym wypowiedzeniem. Oświadczenie o wypowiedzeniu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinno zostać wysłane pisemnie do Sprzedawcy na adres: Equadent Sp.zo.o. ul. PCK 12, 62-500 Konin bądź za pośrednictwem drogi elektronicznej na adres: naszebiuro@equadent.pl

3. Sprzedawca może żądać rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną bez wskazania przyczyn za 7 - dniowym wypowiedzeniem. Oświadczenie o wypowiedzeniu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinno zostać wysłane pisemnie do Klienta bądź za pośrednictwem drogi elektronicznej na adres poczty elektronicznej, wskazany przez Klienta.

XII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

1.Klient będący Przedsiębiorca Indywidualnym, który zawarł Umowę sprzedaży może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podania przyczyny.

2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się dla Umowy sprzedaży w wykonaniu której Przedsiębiorca wydaje towar od objęcia towaru w posiadanie przez Przedsiębiorcę Indywidualnego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części, dla pozostałych umów – od dnia ich zawarcia.

3. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez kupującego weszła w posiadanie ostatniej rzeczy.

4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia ( na przykład złożonego na piśmie przesłanym poczta lub pocztą elektroniczną na adres Sprzedawcy

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby kupujący wysłał informację dotyczącą skorzystania z przysługującego mu prawa przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

7. Jeśli Przedsiębiorca Indywidualny złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

8. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane przez niego płatności w tym koszty dostarczenia rzeczy do Kupującego, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia rzeczy, innego niż najtańszy stosowany przez Sprzedawcę sposób dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dnie od dnia otrzymania z powrotem towaru, lub dostarczenia przez Przedsiębiorca Indywidualnego dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Przedsiębiorca Indywidualny chyba, że Przedsiębiorca Indywidualny wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami

10. W wypadku odstąpienia Klient będący Przedsiębiorcą Indywidualnym ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

11. Przedsiębiorca Indywidualny ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

12. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Przedsiębiorcą Indywidualnym w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta albo Przedsiębiorcy Indywidualnego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

13. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Przedsiębiorcą Indywidualnym w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

14. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Przedsiębiorcą Indywidualnym w odniesieniu do umów o świadczenie Usługi dodatkowej, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta będącego Przedsiębiorcą Indywidualnym, który został poinformowany, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy

15. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Przedsiębiorcą Indywidualnym także w odniesieniu do umów:

1) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

3) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

4) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5) zawartej w drodze aukcji publicznej;

6) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Formularz odstąpienia od umowy

XIII. POSTANOWIENIA DODATKOWE

1.Umowy zawierane na podstawie zamówień składanych poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

2. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta.

3.Sprzedawca nie odpowiada za ewentualne szkody wynikłe z niepoprawnych danych podanych przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. (błędne dane kontaktowe lub adresu odbioru)

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakupy dokonane w Sklepie internetowym przez osoby trzecie wykorzystujące konto (login i hasło) Klienta.

5. Towary zamówione błędnie lub na skutek pomyłki klienta można zwrócić w stanie nienaruszonym wyłącznie na koszt Kupującego po uprzednim telefonicznym bądź mailowym poinformowaniu sprzedawcy i za jego zgodą. Naruszenie opakowania produktu uniemożliwia jego zwrot. ( nie dotyczy Przedsiębiorców indywidualnych, którym przysługuje prawo odstapienia od umowy bez podania przyczyny)

6.W przypadku rezygnacji Klienta z zakupu po otrzymaniu towaru Klient ma możliwość wyboru innego towaru oferowanego przez Sklep w cenie zwracanego towaru, jednakże za zgodą Sprzedawcy, lub inny sposób uzgodniony ze Sprzedawcą. ( nie dotyczy Przedsiębiorców indywidualnych, którym przysługuje prawo odstapienia od umowy bez podania przyczyny)

7.Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności w  Formularzu Zamówienia oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

8. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty kwoty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie wynikającym z faktury, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

9. Produkty będące przedmiotem Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem pozostają własnością Sprzedawcy do uiszczenia ceny za produkty i kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży.

10. Usługodawca może czasowo bez podania przyczyny zawiesić dostęp do serwisu ( przerwa techniczna) , co powoduje przerwę w korzystaniu z Usług. Zawieszenie dostępu do serwisu może być spowodowane zaplanowanymi, bądź nieprzewidzianymi przez Administratora pracami technicznymi, niezbędnymi do zapewnienia prawidłowego korzystania z Usług.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w Serwisie. Każdy ma możliwość samodzielnego dostępu i zapoznania się z treścią Regulaminu.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie.

3. Zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Klienta informacji o planowanych zmianach.

4. Wszystkie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zawarte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, z tym, że Klient będący Przedsiębiorcą indywidualnym który złoży zamówienie po dniu 31 grudnia 2020 r. korzysta z uprawnień przewidzianych w art. 385 (5) kodeksu cywilnego.

5. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się nieważne w całości lub w części, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, Usługodawca/Sprzedawca oraz Usługobiorca/Klient zaś zobowiązują się na wniosek którejkolwiek z nich do zastąpienia nieważnych postanowień postanowieniami, których moc prawna i skutek ekonomiczny są najbardziej zbliżone do postanowień zastępowanych.

6. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.

7. Wyłączne prawa do treści udostępnianych w ramach Sklepu Internetowego przez Sprzedawcę lub jego kontrahentów, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu Internetowego (znak towarowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł odpowiednie umowy. Klient jest uprawniony do korzystania z w/w treści, w nieodpłatnie, jednak wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego. Wykorzystywanie treści, w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności.

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

1) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740)

2) ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020r. poz. 344 );

3) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

9. Spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy zostają poddane właściwemu sądowi powszechnemu.

Regulamin sklepu internetowego prowadzonego przez EQUADENT Sp. z.o.o wszedł w życie w dniu 1 stycznia 2021 roku.